7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Ortak Sınav Soruları Cevapları

sevim er tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları ve Testler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

1.Atatürk, Millî Mücadele döneminde İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye gazetelerinin çıkarılmasını ve Anadolu Ajansı’nın kurulmasını sağlamıştır.

Atatürk’ün bu çalışmaları, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Ekonomiyi geliştirmeye

B) Halkın bilinçlendirilmesine

C) Ulusal kalkınmayı sağlamaya

D) Anayasal yönetime geçmeye

 

2.Basın-yayın kuruluşları halka çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman yanlış bilgi aktarabilmektedir. Bu durumda habere konu olan kişi ya da kurum yanlışlığın düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

Bu durumda basın-yayın kuruluşu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Özür mektubu göndermeli

B) Tekzip (düzeltme) yayınlamalı

C) Mahkemeye başvurmalı

D) Savcılığa haberin yanlış olduğunu bildirmeli

 

3.Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında okul yapımı, mevcut okulların onarımı, ek derslik ve bina yapımı, ailesi yoksul insanlara ekonomik destek sağlanması, kırsal kesim okullarına eğitim materyali sağlanması, bilgisayar okuryazarlığı eğitiminin ilköğretim 4. sınıftan başlatılması gibi birçok faaliyetlerde bulunulmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İlköğretime kayıt yaptıran öğrenci sayısının artırılması

hedeflenmiştir.

B) Devlet desteğiyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

öğretilmektedir.

C) Millî Eğitim Bakanlığı eğitim projelerini desteklemektedir.

D) Eğitim projelerine sadece devlet katkıda bulunmaktadır.

 

4.Berna, arkadaşı Senem’i arar ve “Sinemaya gitmek için ailemden izin aldım ama bu akşam değil, yarın için.” der. Senem o sırada dikkatini televizyona verdiği için Berna’nın söylediklerinden sadece “izin aldım” kısmını duyar. Akşam uzun süre Berna’yı bekleyen Senem, gelmediği için arkadaşına kızar.

Buna göre Senem doğru iletişim için aşağıdaki gerekli şartlardan hangisini yerine getirmemiştir?

A) Düzgün kelime seçmeyi

B) Dikkatle dinlemeyi

C) Doğru mimikleri kullanmayı

D) Empati kurmayı

 

5.Derya öğretmen “Ülkemizde Nüfus” ünitesini işlerken öğrencisinin sorduğu soruyu bir örnekle açıklar. Verdiği örnekte “Ülkemizi çok kalabalık bir aile olarak düşünün. Aile reisi kaç tane çocuğunun olduğunu, kaçının kız kaçının erkek olduğunu, çocuklarının eğitim durumunu, hangi işlerde çalıştıklarını onlara iyi bir gelecek sağlayabilmek için bilmek ister.” der.

Buna göre öğrenci aşağıdakilerden hangisini sormuş olabilir?

A) Neden nüfus sayımı yapılır?

B) Nüfus nedir?

C) Nüfus ülkemizde nasıl dağılmıştır?

D) Nüfus artışının getirdiği sorunlar nelerdir?

 

6. Türkiye’de bazı yerleşim yerlerinin nüfusları yıldan yıla artarken, bazılarının nüfusları mevsimlik olarak artar.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde mevsimlik nüfus artışı görülmez?

A) AntalyaB) Muğla

C) NevşehirD) Sivas

 

7.Bir yerin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde iş, eğitim, ulaşım, iletişim olanakları, sanayi kuruluşlarının varlığı gibi etmenlerden biri veya birkaçı etkili olabilmektedir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde bu etmenlerin tümünün var olduğu söylenebilir?

A) ZonguldakB) İzmir

C) AntalyaD) Kütahya

 

8.Anadolu’da 1950’li yıllar öncesine kadar nüfus azdı. O dönemde beş çocuğu olandan yol vergisi alınmaz, devletten maaş alanlar ise vergi dışı tutulurdu. Nüfusumuzun 1960’lı yılların sonuna doğru yaklaşık dört kat artmasıyla aile planlaması gündeme gelmiş, vergi dışı tutulma ayrıcalığı ortadan kalkmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfusun az olduğu dönemlerde, artış devletçe desteklenmiştir.

B) 1960’lı yılların sonuna doğru nüfusumuz hızla artmıştır.

C) Hızlı nüfus artışı sonunda devlet, politikasını değiştirmiştir.

D) Aile planlamasıyla doğumlar yasaklanmıştır.

 

9.Endüstriyel gelişmeye bağlı olarak iş olanaklarının fazla olduğu illerde hazine veya özel araziler üzerinde imar planına aykırı olarak, izinsiz inşa edilen yapılara “kaçak yapı” denir. Bu yapılar göç alan yerlerde daha fazladır.

Buna göre kentlerin gelişme özellikleri göz önüne alındığında hangisinde kaçak yapıların daha fazla olması beklenir?

A) RizeB) Artvin

C) BursaD) Konya

 

10.Adana ve Antalya, yaz mevsiminde göç aldığı için nüfusları

artmaktadır.

Bu illerin göç alma nedenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru

verilmiştir?

AdanaAntalya

A) TarımTurizm

B) SanayiTurizm

C) YaylacılıkTarım

D) BalıkçılıkSanayi

 

11.İstanbul kenti önceleri Boğaz’ın ve Haliç’in iki yakası ile sınırlıyken sonraları kentin batıda Küçükçekmece, doğuda İzmit yakınlarına, kuzeyde ise Karadeniz sahillerine kadar olan sahaları da yerleşime açılmıştır. Böylece İstanbul’un yerleşim sahası cumhuriyetin ilk yıllarına oranla çok fazla genişlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

A) Yeni iş ve yerleşme sahalarının açılması

B) Bölgede engebenin az olması

C) İç göçler

D) Nüfus artışı

 

12.Türkiye’de çalışma hakkı Anayasamızın 49. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Anayasamıza göre çalışmak, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet bu konuda gerekli çalışmaları yapmak ve bazı önlemler almak zorundadır.

Buna göre çalışma hakkının aşağıdaki hizmetlerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenemez?

A) Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek

B) Çalışanları ve işsizleri korumak

C) Çalışmayı destekleyip işsizliği önlemek

D) Çocukların işe giriş yaşlarını düşürerek çalışmaya özendirmek

 

13.Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethine katılan beyler, aldıkları yerlerde ilk Türk beyliklerini kurdular.

I.Artuklular

II.Danişmentliler

III.Mengücekler

IV. Saruhanoğulları

Yukarıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan bu beyliklerden biri değildir?

A) IB) II

C) IIID) IV

 

14.Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1176 Miryokefalon Zaferi’nden sonra elini Anadolu’dan tamamen çeken Bizans İmparatoru, İngiltere Kralı’na gönderdiği bir mektupta “İhtiyar Türk kadın ve erkekleri, savaş alanına varmak isteyen süvarilerimizin karşısına çıkıyor, atların ayaklarına atlıyor, süvarilerimizi düşürüp öldürüyor, sonra kendileri de ölüyor.” demektedir.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bizans’ın Anadolu’yu alma ümidinin kalmadığı

B) Türk halkının Anadolu’yu anavatan kabul ettiği

C) Savaşta daha çok Bizans askerlerinin öldüğü

D) Vatan savunmasının Türkler için önemli olduğu

 

 

15.Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Bursa, İznik, Edirne, daha sonra da İstanbul alınmıştır.

Bu şehirlerin Osmanlı Devleti’ndeki önemi aşağıdakilerin

hangisiyle açıklanabilir?

A) Kültür merkezi olmaları

B) Başkentlik yapmış olmaları

C) Dinî merkez olmaları

D) Dirlik toprakları olmaları

 

16.Bizans, Orhan Bey’e yardımı karşılığında Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni vermiş ve böylece Osmanlılar ilk defa Rumeli’ye geçmişlerdir. Bundan sonra alınan her Rumeli toprağına askerler aileleriyle birlikte yerleştirilmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde uygulanan bu politikanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rumeli’de kalıcı olmak

B) Aile kurumunu korumak

C) Anadolu Türk birliğini sağlamak

D) Balkanlara geçişi kolaylaştırmak

 

17.Osmanlılarda ülke toprakları gelirlerine göre belli bölümlere ayrılırdı. Dirlik adı verilen bu bölümler, devlet memurlarına ve askerlere görev karşılığı olarak verilirdi. Dirlik alan memur ve askerler, gelirlerine göre atlı asker yetiştirmek zorundaydılar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi’nin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlardan biri olarak gösterilemez?

A) Her an savaşa hazır bir askerî gücün oluşturulması

B) Hazineye yük olmadan asker yetiştirilmesi

C) Tarım topraklarının genişlemesi

D) Toprakların sürekli işlenmesi

 

18.- Fatih sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra yayımladığı bir fermanla korkup saklanan halkın korkmamasını, can, namus ve mallarının güvende olduğunu, dinlerine ve geleneklerine karışılmayacağını duyurmuştur.

- Kanuni Sultan Süleyman, Mohaç Zaferi öncesinde orduyla savaş alanına ilerlerken askerlerine geçtikleri yerlerdeki Hıristiyan halkın ekili arazisine girilmesini, hayvanlarının alınmasını ve onlara başka türlü zarar verilmesini şiddetle yasaklamış, askerler de onun emrine uymuşlardır.

Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Hoşgörü ve adaletin olduğuna

B) Hıristiyanlara ayrıcalık tanındığına

C) Özel mülkiyetin yaygın olduğuna

D) Tarıma önem verildiğine

 

19.Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden …… sabahın Rabb’ine sığınırım.” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi açıklanmak istenmiştir?

A) Gece yapılan büyü ve muskanın günah olduğu

B) Allah’ın muska ve büyü yapmayı Müslümanlara helal kıldığı

C) Bazı kişilerin yaptığı büyü ve muskanın İslam dinince geçerli olduğu

D) Büyü yapmanın ve muska taşımanın dinimizce kaçınılması gereken davranışlar olduğu

 

20.Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin kötü alışkanlıklara başlamaması için dikkat etmesi gereken davranışlardan biri değildir?

A) Arkadaş seçimini iyi yapmak

B) Dinimizce yasak olan maddeleri kullanmamak

C) Kendinden büyük ya da küçük yaştakilerle arkadaşlık

kurmak

D) Aşırı bir özenti içerisinde olmamak

 

21.İmanın koşullarından birisi de meleklere inanmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri

değildir?

A) İnsanların duyduğu bazı gereksinimleri duymazlar.

B) Sayıları sınırlıdır.

C) Nurdan yaratılmış varlıklardır, gözle görülmezler.

D) Erkek ya da dişi değillerdir.

 

Cevap Anahtarı

1.B2.B3.D4.B5.A6.D7.B8.D9.C10.A11.B12.D13.D14.C15.B16.A17.C18.A19.D20.C21.B