Sosyoloji Dersi Konu Özetleri 2012

Çalışma Kitabı tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11. Sınıf Sosyoloji Konuları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

SOSYOLOJİ DERSİ KONU ÖZETLERİ

ÜNİTE I

Sosyoloji: toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları , kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişim süreçlerini, toplumsal olay ve olguları bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri kullanarak inceleyen ve bilimsel sonuçlara ulaşan bir sosyal bilimdir.

Toplumsal olay: toplumsal yaşamda toplumsal ilişkiler sonucu ortya çıkan tek tek değişmelerdir.   Örneğin 1789 Fransız devrimi bir toplumsal olaydır. Ancak bir olayın sosyolojinin alanına girebilmesi için toplumun genelini etkileyecek bir nitelik kazanması gerekir.

Toplumsal Olgu: Aynı türden olayların ortak ifadesine denir.  Örneğin devrim bir sosyal  olgudur.

Sosyolojide olayları açıklarken iki yaklaşım vardır. Bunlar İndirgemeci ve bütüncü yaklaşım.

 İndirgemeci yaklaşıma göre; sosyal olaylar ekonomik, siyası, ahlaki, dini hukuki olaylardan yalnızca birine bağlı olarak şekillenir.

Bütüncü yaklaşıma göre ise toplum bir çok parçanın karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir sistemdir. Bu  nedenle  hiçbir toplumsal olay ne tek parçanın karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir sistemdir. Bu nedenle hiçbir olay ne tek başına toplumun bütününden bağımsız dede yalnızca tek bir etkene bağlı olarak açıklanabilir.

Toplum nedir?

Toplum:  Belirli bir coğrafi bölgede temel ihtiyaçlarını karşılamak için örgütleniş, aralarındaki etkileşim ve iletişimi düzenleyen kuralları ve kurumsal ilişkileri olan görece büyük insan topluluğudur.

Toplumsal Grup: Belirli ortak özelliklere sahip etkileşim ve ilişki içinde bulunan ve belli bir sürekliliği olan, en az iki kişinin meydana getirdiği topluluktur.

Kurum: nesiller boyunca devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş uygulama ve davranış kalıplarını ( eğitim ve ekonomi gibi)  ifade eder.

Kuruluş ise; kurumların sosyal hayattaki somut görünümleridir.  Örneğin; ekonomi kurum iken sosyal hayatta ticari faaliyet yürüten bir şirket ise kuruluştur.

Toplumsal grupların ortak amaç ve işlevleri nelerdir?

·         Bireyin biyolojik, psikolojik, sağlık, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarını beklentilerini karşılamak.

·         Bireye  toplumun kültürünü kazandırmak

·         Bireye güven duygusu vermek ve bireyin kimlik ve kişilik sahibi olmasını sağlamak.

·         Grup Bilinci ve biz duygusu kazandırmak.

·         Dayanışma içinde olmayı sağlamak.

·         Bireyde tutum değişikliğine sebep olan olmaktır.

SOSYOLOJİNİ DOĞUŞU

Sosyoloji 19. Yüzyılda ortaya çıkmış bir bilimdir.

Sosyolojinin doğuşuna üç temel olay belirleyici rol oynamıştır. Bunlar:

A) doğa bilimleri ve felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler, 

B) 1789 Fransız Devrimi ve 

C) Sanayi devrimi

 

SOSYLOJİNİN DOĞUŞUNA KATKIDA BULUNAN SOSYOLOGLARIN GÖRÜŞLERİ

SOSYOLOG

AGUTE COMTE

ETKİLENDİĞİ

FAKTÖR

1789 Fransız Devrimi sonrası oluşan toplumsal istikrarsızlık

TARTIŞTIĞI TEMEL

SORUNLAR

Toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözümler getirilmesi gerektiği problemi

GETİRDİĞİ

GÖRÜŞLER

Sosyolojiye pozitif bilimler arasında yer vermiş, ilk kez sosyoloji adını kullanmıştır.

Sosyolojinin fizik bilimi gibi konusunu sağlam bilimsel yöntemlerle ele alması gerektiğini vurgulamıştır.

 

SOSYOLOG

KARL MARX ( KARL MARKS)

ETKİLENDİĞİ

FAKTÖR

Toplumdaki ekonomik, siyasi  vs. nedenlerin etkili olduğu çatışma ve karmaşadır.

TARTIŞTIĞI TEMEL

SORUNLAR

Tarihsel ve Toplumsal sürecin devam etmesini sağlayan temel etken uzlaşma ve dayanışma değil sınıflar arasındaki zorunlu çatışmadır.

GETİRDİĞİ

GÖRÜŞLER

Tarihsel ve toplumsal sürecin devamı sağlayan şeyin uzlaşma değil çatışma olduğu görüşünü savunmuş, bu çatışmanın tarih sürecinde hep var olduğunu iddia etmiş ilk çağda köle-efendi, orta çağda; feodal  bey-serf,  modern çağda; burjuva-proleterya arasında olduğunu dile getirmiştir.

Marx ta Comt gibi ilerlemeci ve pozitivist bir sosyologdur. Bütün sosyal olayları yalnızca ekonomik nedenlere bağladığı için indirgemeci bir sosyolog olarak eleştirilir.

 

SOSYOLOG

EMİLE DURKHEİM ( EMİLE DURKHAYM)

ETKİLENDİĞİ

FAKTÖR

SANAYİ DEVRİMİ- SOSYAL İSTİKRARSIZLIK

TARTIŞTIĞI TEMEL

SORUNLAR

Comt gibi toplumsal istikrarsızlıktan kaygı duymuş.onun sosyolojisi toplumsal sahaya inen ve toplumsal olguları etraflıca inceleyen bir sosyolojidir.

GETİRDİĞİ

GÖRÜŞLER

TOPLUMU İSTİKRARA KAVUŞTURACAK PRATİK ÇALIŞMALARA YÖNELMİŞTİR. İş bölümü, uzmanlaşma, dinsel inançlar, toplumsal ilişkiler ve dayanışma gibi olgular üzerinde durmuştur.

 

SOSYOLOG

MAX WEBER ( MAKS VEBER)

ETKİLENDİĞİ

FAKTÖR

Sanayi devrimi sanayileşmenin getirdiği unsurlar.

 

TARTIŞTIĞI TEMEL

SORUNLAR

Sosyal olguları açıklarken bireysel inanç, kanaat ve kültürel farklılıkları dikkate almasıdır.  Sosyolojiye daha yorumsal bir boyut kazandırmıştır.

GETİRDİĞİ

GÖRÜŞLER

Webere göre modern toplumu niteleyen iki temel özellik vardır. Biri; toplumsal ilişkilere akılcılığın hakim olması, diğeri ise yönetim ve ekonomide bürokratikleşmenin egemen olmasıdır.

 

 

 

Yöntem: Belirli bir amaca ulaşmak için takip edilen yola denir.

Teknik: bir işi en iyi ve en pratik yapmanın yollarının bilgisi.

Bütün bilimler bilimsel yöntemin yanı sıra

Tümevarım( endüksiyon):  ( Tek tek olayların gözlenmesinden genel kurallara varma işlemi.)

Tümdengelim ( dedüksiyon): (  Doğruluğu kabul edilmiş genel bilgilerden özel bilgiler elde etme yoludur. )

ve

 Analoji: ( benzerliğe dayalı akıl yürütmedir. Özelden özele akıl yürütme de denilebilir.

yi kullanır. )

 

SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ :

Tarama Araştırması: Geniş grupların araştırmasında kullanılır.  Çoğunlukla Anket ve görüşme ( mülakat ) kullanılır.

Alan çalışması: Bir olayın çok boyutlu olarak derinlemesine incelenmesidir.  En önemli türünü Monografi çalışması oluşturur.

Begelere dayalı araştırma: Yazılı belgeler, istatistiki belgeler ve günük yaşamın parçası olan her türlü belgenin kullanılarak bir konunun araştırılmsıdır.

SOSYOLOJİK ARAŞTIMALARDA KULLANILAN VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ:

Anket: bireyin belirli konularla ilgili, duygu, düşünce, tutum ve önerilerini tespit etmek üzere hazırlanmış bir soru listesi ile bilgi alınmasıdır.

Görüşme: Yüz yüze gerçekleştirilen bilgi alma tekniği.

Monogrofi: Seçilen tipik birimlerin, mümkün olduğunca  kararlaştırmaya ve genellemeye uygun bilgiler elde etmek amacıyla derinlemesine araştırılmasıdır. Sistematik bir gözlem şeklidir.

Sosyometri: Küçük grupların iç yapısını belirleyecek sorular oluşturup grup üyelerinin antipati ve sempatilerini tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma tekniğidir.

 

Türkiyede sosyoloji çalışmaları

Ziya Gökalp (1876 – 1924

Türk sosyolojisinin iki kurucu ismi Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp bu bilimsel faaliyetlerin ötesinde aynı zamanda ülke sorunlarına çözüm arayan farklı siyaset anlayışlarının temsilcileridirler.Ziya Gökalp İttihat ve Terakki partisinin ideologudur.Bunun da ötesinde yeni kurulacak Cumhuriyetin oluşumunda da benzer görevlere sahip olacak olan bir düşünür olarak geniş kabul görmüştür.Sabahattin Bey ise bir ara İttihat ve Terakki hareketi içinde yer alsa da Ziya Gökap’in esinlendiği Durkheim yerine bir başka Fransız sosyologu Le Play’in Türkiye’deki tanıtıcısı olarak karşımıza çıkmış ve teşebü şahsi ve ademi merkeziyetçi bir yapı önermiştir.Yaklaşımlarını güncel

siyasetle olan bağlantısı yazdığı eserinin adı ile de yakından ilintilidir.Yıkılışın kenarına gelmiş bir ülkede “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?”adlı bir eser vermesi onun ele aldığı konuları ne derece siyasi bir zeminde işlediğini bize göstermektedir. Bu da sosyoloji’den beklentilerimizin zemininin yeni kimliğimizin oluşuma katkı sağlam noktasında da işlerlik kazandığını göstermektedir.“Batı’da doğar doğmaz Türkiye’ye aktarılan sosyoloji’nin amacı da,yarı kutsallaştırılmış kavram ve yöntemleri ile,yeni siyasal tercih çerçevesinde ortaya çıkan kimlik arayışına,ülkenin içerde ve dışarıda yaşadığı sorunlara, ülkeyi çöküşe götüren durumlara çare bulmaktır.Türk aydınlarının sosyolojiye canla başla sahip çıkışlarının temel nedeni budur.”

                Mehmet Sabahattin”, Prens Sabahattin (d. 13 Şubat 1878, İstanbul- ö. 30 Haziran 1948, Neuchâtel Kantonu, İsviçre), Türk siyasetçi ve düşünür.

Sosyoloji alanında çalışma yapan ilk Türk aydınlarından birisdir. Adem-i Merkeziyetçilik adını verdiği siyasi düşünceyi savunan Prens Sabahattin, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra imparatorluğu yöneten İttihat ve Terakki’ye yönelen muhalefetin düşünsel önderidir  Görüşleri, günümüz Türkiyesindeki merkez sağ partilerin temel ideolojisi kabul edilir. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi olan Ahrar Fırkası'nın kurucusudur

 

               Mübeccel B. Kıray, (1923 İzmir - 2007 İstanbul) Türk akademisyen. Türkiye'de sosyolojinin kurumsallaşmasında önemli rol oynamıştır.

1923 yılında İzmir'de doğdu. 1897'de Girit'ten İzmir'e göçen bir ailenin kızıdır. 1940'ta İzmir Lisesi'nden, 1944'te Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1946'da Ankara Üniversitesi'nden Antropoloji Ph.D. dereceleri aldı. 1960'ta doçent, 1966'da profesör oldu. 1959 yılından 1973 yılına kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nün gelişmesine emek verdi. 1973'te ODTÜ'den ayrılarak "Morris Ginsberg Fellow" olarak London Schools of Economics'e gitti. Dönüşünde önce İTÜ'de 1982'den sonra da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde çalıştı. Bu arada bir yıl, University of Texas in Austin'de ders verdi. 1989'da emekli oldu. 2007'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Çalıştığı süre içerisinde Norveç Bergen Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi, ABD Berkley Üniversitesi ve Zürih Teknik Üniversitesi'nde seri konferanslar verdi. ODTÜ Mustafa Parlar Ödülü Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fahri Doktor unvanı ve Aydınlanma Kadınları Ödülünü aldı. 1994'te Kıray Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) şeref üyeliğine seçildi. Türkiye'de sosyolojinin üniversitelerde kurumsallaşmasında önemli rol oynayan ve toplumsal değişmeyi ele alma tarzı ile bir ekol oluşturan Mübeccel Kıray'ın en çok referans verilen eserleri Ereğli, Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Social Stratification as an Obstacle in Development ve Örgütleşemeyen Kent isimli kitaplarıdır. Makaleleri arasında The Family of Migrani Workers, Changing Patterns of Patronage ile Survivial Strategies of Expeasants in Cities' en çok zikredilenlerdir.

Anıları, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım adlı söyleşi kitabında yayımlanmıştır. Tıp doktoru İbrahim Kıray ile evlidir.

Eserleri
Değişen Toplum Yapısı
Ereğli; Ağır sanayiden önce bir sahil kasabası
Kentleşme Yazıları
Örgütleşemeyen Kent: İzmir
Seçme Yazılar
Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme
Tüketim Normları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:

BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

( sosyometri, kamucu toplum, saha araştırması, sosyoloji, sanayileşme )

1-) Felsefe toplumsal sorunları ele alırken olması gerekeni  ……………………………….. ise olanı inceler.

2-) Sosyolojinin  bir bilim olarak 19. Yüzyılda ortaya çımasını etkileyen en önemli olgu …………….. olarak kabul edilir.

3-) “Sınıfta kimin başkan olmasını isterdiniz?” gibi bir soru  ……………………….. tekniğine işaret eden bir sorudur.

4-) Prens Sebahattin’e göre  Osmanlıların geri kalmasının sebebi …………………….. yapısıdır. 

5-) Mübeccel Kiray,  ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaptığı bir çok  …………………………….. ile türk toplum bilimine önemli katkılarda bulunmuştur.

 

 

DOĞRUMU? YANLIŞ MI?

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına  ( D ) ,  Yanlış olanların  başına  ( Y ) yazınız.

 (       )  Sosyoloji değer yargısı  taşımayan bir bilimdir.

(       )  Toplumu oluşturan kurumlar birbiriyle bağlantılı değildir?

(       )  Toplum nesnel olark incelenebilir.

(       )  Tümevarım, olaylardan olgulara giden bir akıl yürütme yöntemidir.

EŞLEŞTİRME

ZİYA GÖKALP

 

 

Ademi merkeziyet

3

AGUSTE COMTE

 

 

Bürokrasi

4

PRENS SEBEHATTİN

 

 

İşbölümü

5

MAX WEBER

 

 

Tampon kurum

6

EMİLE DURKHEİM

 

 

Sınıf çatışması

7

MELİK KİRAY

 

 

Hars ve medeniyet

1

KARL MARX

 

 

sosyoloji

2

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR:

Aşağıda verilen soruların doğru seçeneğini işaretleyinz.

1-)Toplumsal olay; toplumsal yaşamda toplumsal ilişkiler sonucunda ortaya çıkan yeri, zamanı, öznesi belli  somut  ve tekil değişmelerdir.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaya örnektir. ?

Kentleşme                         B) Savaş                              C) sanayileşme                 D) Yerel seçimler

E) 1912 Balkan Göçü

2-) Ziya Gökalp toplumun kurtuluşunu, kültürümüzü kaybetmeden Batı medeniyet alanına geçmekte görüyordu. Prens Sebahattin ise toplum yapımızın, bireysel girişimleri teşvik edecek yapıya kavuşturulması görüşündeydi. Bu iki sosyologumuz takip ettikleri batılı sosyologların görüşlerini toplumsal gerçekliklerimiz çerçevesinde değerlendirip kendi sosylojik anlayışlarını oluşturdular.

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin’in sosyoloji alanındaki çalışmaları için söylenemez?

A) Toplumsal sorunlar çözüm bulma çabası içende olmuşlardır.

B) Batı sosyolojisini yakından takip etmişlerdir.

C) Batı sosyolojisini ülkemize olduğu gibi aktarmışlardır.

D) Toplumsal yaşama yön verme çabası içerisinde olmuşlardır.

E) Farklı sosyoloji anlayışları geliştirmişlerdir.

 

3-) Sosyologlar olgulara ulaşmak için araştırmaların yaparken üzerinde çalıştıkları birimlerin tümünü inceleme imkanına sahip olamazlar. Bunun yerine tüm bilimlerin özelliklerine sahip bir yada birkaç birimi derinlemesine inceleyip genellemelerde bulunurlar.

Sözü edilen araştırma tekniği ve akıl yürütme biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) Anket –Tümevarım                                  B) Monografi – Tümevarım                        C) Sosyometri – Tümdengelim 

D) Anket – Tümdengelim                           E) Görüşme – Anoloji 

 

 

 

II. ÜNİTE

BİREY VE TOPLUM

Ø  Sosyalleşme: Toplumun değerler sistemini ve ideallerini bireye aktararak onu toplumun bir parçası haline getirme sürecine sosyalleşme denir. Diğer bir ifadeyle bireyin topluma ayak uydurmasıdır.

Ø  Dört temel sosyalleşme aracı vardır: 1-Aile, 2-okul, 3-arkadaş grupları  4-kitle iletişim araçları

 

Sosyalleşme süreci:

*      Çocukluk döneminde, yaşadıkları toplumun sosyokültürel yapısına uygun olarak temel davranış kalıplarını ve toplumlsa rolleri model alma yoluyla öğrenmeye başlarlar.

*      Gençlik döneminde; aileden bağımsız karar alma, bir kimlik ve kişilik oluşturma çabasının yarattığı gerilimlerin yanısıra gençlik dönemi geleceğe yönelik seçimlerde bulunma arefesi olması yönünden önemlidir. Bir yandan toplum tarafından belirlenen çerçevede hareket ederken diğer yandan kişisel tercihlerine göre yetişkinliğe doğru bir rota çizerler ve böylece içinde yaşadıkları toplumun değişim dinamiği olurlar.

*      Yetişinlik döneminde; bireyler toplumda işkal ettikleri konum ve ilişkileri açısından tanımlandıklarından sosyalleşmeleri sosyal konumlar ve meslekler aracılığıyla gerçekleşir.

 

*      Yaşlılık döneminde ;  yetişkinlik dönemi sonrası benzer özelliklere sahip benzer ortamlarda bulunan bireyler arasında gerçekleşir.

Sağlıklı sosyalleşme nasıl gerçekleşir?

Bireyin içinde yaşadığı toplumu bir arada tutan milli, manevi, ahlaki ve demokratik değerleri özümsemesi ve davranışa dönüştürmesi ile topluma uyumlu bir kişilik kazanırken toplumda varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir. Bu sayede sağlıklı bir sosyalleşme gerçekleşir.

 

Toplumsal ilişki ( sosyal ilişki ) : En az iki insan arasında, belirli bir süre devam eden, karşılıklı anlamı olan insan ihtiyaçlarından doğup ihtiyaçları gideren ilişkilere sosyal ilişki denir.

 

Toplumsal Statü: Kişinin toplumda işgal ettiği yere, konuma veya mevkiye statü denir.

Statüler 1- verilmiş statüler 2- kazanılmış statüler olarak ikiye ayrılır.

Anahtar Statü: Kişi toplumda birden fazla statüye sahip olabilir. Bu statüler içinde onu ön planda tanıtan statüsüne anahtar statü denir.

Rol : Statüye uygun davranmaya denir.

Anahtar Rol: Anahtar statünün rolüne denir.

 

Rol Çatışması: Bireyin yerine getirdiği roller arasındaki uyumsuzluktur.

Rol Pekişmesi: bireyin yerine getirdiği rollerin bir birini desteklemesidir.

 

Toplumsal değerler neye denir?

Bir gruba ya da topluma mensup olanların,  uymak durumunda oldukları veya dikkate almaları beklenen genelleşmiş ahlaki inançlar olarak tanımlanabilir.

Bir toplumun ya da grubun yaşamındaki her şey değerlere göre algılanır ve kavranır.