9.sınıf Türk Edebiyatı Kitabı cevapları

neslisah tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Soruları Etkinlikleri Cevapları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

9.sınıf Türk Edebiyatı Kitabı cevapları 

sayfa 16

1_birinci metin bilgi verme amaçlı yazılmıştır herkes aynı şeyi anlar

ikinci metinde yani şiirde ise o anda yaşanılanlar okuyucunun ruhuna yansıtılarak süslü bir biçimde imgelerle anlatılmıştır daha etkileyici bir anlatım vardır ve de herkes aynı şeyi anlayamayabilir.

 

2_Birinci metin söylediğimiz gibi bilgi verme amaçlı yani zaten bilinen bir konuyu anlattığı için gerçek olma olasılığı daha fazladır.Şiirde ise şair kendi duygu ve düşüncelerini de olaya kattığı için sanki hayali olarak da yazılabilirmiş gibi geliyor ve daha az gerçeklik payı veriyor.

 

4_Malazgirt savaşı daha çok bilgi verdiği için bilgi kaybına uğrar.

 

5_Şiirsel bir işlev kullanılmıştır. Örn. çağın kabartmasıydı parlayan

 

9_24 Ağustos Selçuklu Ordusuna tecrübeli komandolar bulunmuştur.26 Ağustos günü iki taraf savaş düzenine geçmiştir.Malazgirt ululaması yazılmıştır.

 

sayfa 19

 

1)D,Y

 

2)Metnin dili imgesel bir dildir

 

3)B

 

SAYFA 20

 

3.ŞIK : Yazılı dönemin gerçeklerinden faydalanmıştır.

 

SAYFA 22-23

 

1) D , Y

 

2)boşluk doldurma : İNSAN

 

3)C

 

4)A

 

Öz Eleştiri Tablosu

 

Edebiyatta Gerçeklik

 

1-Edebiyat kurmacadır.Bu kurmacanın malzemeleri gerçek ve gerçekçiliktir.

 

2-Edebi eseri yorumlamak için dönemin sosyal , kültürel felsefesini , olaylarını bilmek gerekir.

 

SAYFA 24 - 25

 

1)D , D

 

2)D , D

 

3)dramatik, görsel ve işitsel

 

4)bağlam

 

5)soyut

 

6)D

 

7)C

 

8)B

 

9)D

 

10) BULMACA : 1 - güzel sanatlar 2-fonetik 3-edebiyat 4-kurmaca 5-sanat 6-felsefe 7-sistem 8-tema 9-insan 10-estetik 11-metin 12-bağlam

 

SAYFA 29-30

 

1) D,Y

 

2)Anadoludaki

 

3)E

 

4)B

 

 

Sayfa 34

 

1)Y , Y

 

2)İç kafiye

 

3)aliterasyon

 

4)C

 

5)Ölçü , kafiye , nazım birimi , tonlama

 

Sayfa 36

 

2. soru =köşe şiirindeki imgeler=

 

 

 

 

köşemde durdun

merhametin ta kendisiydi gözlerin

 

merhamae saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu

 

 

2. dörtlük=yepyeni bir sesin vardı

 

bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı

 

3.dörtlüğün hepsinde var

 

4. 4lük=rengarenk yağmurlar yağdı

 

yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak

 

yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

 

5. dörtlük=

 

 

 

 

köşemde durdun

merhametin ta kendisiydi gözlerin

 

Sayfa 37

 

=benzeyen=ses

 

kendisine benzetilen=yaralı ceylan kalbi

 

benzetme yönü=içli

 

benzetme edatı=gibi

 

Sayfa 38

 

 

 

=5. soru=1kişileştirme

2hüsnütalil

 

3benzetme

 

4telmih

 

5eğreltileme

 

6tenasüp

 

39.

 

 

 

=1=dy

2=a

 

3=c

 

4=kişileştirme telmih

 

 

 

sayfa 42

 

koşma:-halk edebiyatı nazım şeklidir.

 

-11li hece ölçüsü kullanılmıştır.

 

-redif,yarım uyak vardır.

 

-sade anlaşılır bir dil vardır.

 

-nazım birimi dörtlüktür.

 

gazel:-divan edebiyatı

 

-ölçüsü aruz ölçüsüdür.

 

-nazım birimi beyittir.

 

-mahlas vardır.

 

-anlaşılması zordur

 

-en az 5 beyit, en çok 15 beyitten oluşur.

 

-ilk beyit matla

 

 

sayfa 51

 

Ölçme ve Değerlendirme:

 

1-Y,Y

 

2-Karşılıksız aşk

 

3-E

 

4-Ölümden sonra doğaya dönme isteği

 

sayfa 54

 

Ölçme ve Değerlendirme:

 

1-Y,D

 

2-1.boşluk:yan

 

2.boşluk:zengin

 

3-C

 

4-anlatıma zenginlik katmak için,farklı anlamlar oluşturmak için

 

5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullanılmıştır.

 

sayfa 56

 

ŞİİR GELENEĞİNİN ÖZELLİKLERİ:

 

-belirli bir nazım birimi yok

 

-serbest ölçü kullanılmıştır.

 

-belirli bir uyak düzeni yok

 

-konusu herşey olabilir.

 

-yabancı kelimeler yoktur

 

-imgeler olduğundan anlaşılması zor

 

-dil bakımından zengindir

 

© blogkafem.blogspot.com

 

sayfa 57

 

Ölçme ve Değerlendirme:

 

1-D,Y

 

2-C

 

3-halk edebiyatı

 

4-mahlas kullanılmıştır.ikisinin de teması aşktır.11li hece ölçüsü kullanılmıştır.nazım birimi dörtlüktür.halk edebiyatı

 

sayfa 59 ve 67 arası

 

1.ETKİNLİK CEVABI:

 

Sanat eserinin zenginliğini gösterir.Çünkü birtek nesne veya obje üzerinde çalışılmamıştır.ßu resimde birden fazla objeyi görebilmekteyiz.

 

2.ETKİNLİK CEVABI:

 

1.metinde şair kendi duygularını anlatmış ve daha çok mecaz anlama yer vermiş.2.metinde ise yazan kişinin düşünceleri değil de daha çok bilgi vermek niteliğinde ve gerçek anlama yer verilmiştir.ßu iki metinde ßir Günün Sonunda Arzu da daha çok anlamlı olduğunu görüyoruz.ßunun nedeni de şairin mecaz anlama çok yer vermesi ve okuyucular tartafından farklı yorumlanmasıdır.

 

3.ETKİNLİK CEVABI:

 

Yorum farklılığının sebebi okuyucunun bilgisiyle,kültürüyle,duyguve düşünceleriyle aynı zamanda ruh hali ile ilişkilidir

 

1.Sorunun Cevabı:

 

ßir günün sonunda arzu şiiri 4 birimden oluşmuştur..

 

1.ßirim:Şair durumunu güller ile ilişkilendirerek anlatmıştır.

 

2.ßirim:Şair akşam vaktinin kendisinde uyandırdıklarını yazmış.

 

3.ßirim:Akşamın dünyaya etkisini anlatmıştır.

 

4.ßirim:Akşam saatlerinden dileğini anlatmıştır.

 

Teması: Akşamdır.

 

2.Sorunun Cevabı:

 

Renk yönü ile ilişki kurulmuştur.Kırmızı rengi ile ilişki kurulmuştur.

 

3.Sorunun Cevabı:

 

ßütün dizeler farklı anlamlara çekilebilir.ßunun nedeni ise kişinin yani okuyucunun ruh haline,bilgisine,duygusuna bağlıdır.

 

4.Sorunun Cevabı:

 

Evet yorumlanabilir.Şiirde bulunduğubu yeni ve farklı anlamı şiirin bütünlüğüyle ilişkilendirerek sebepleriyle birlikte açıklamak gerekir.

 

ANLAMA YORUMLAMA

 

1.Sorunun Cevabı:

 

Şiirin çok anlamlığından kaynaklanır.Okuyucunun ruh hali,bilgisi,kültürüyle ilişkiilidir.

 

2.Sorunun Cevabı:

 

-Şiirin çok ya da tek anlamlı olması,

 

-Şiirin hangi geleneğe bağlı olması ve geleneğin özellikleri,

 

-Şiirin yazıldığı zamanın koşulları

 

3.Sorunun Cevabı:

 

Zamanın çok çabuk geçtiğini ve insanda büyük değişikler yarattığıdır.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

1)D,Y

 

2)TEMA

 

3)E ŞIKKI

 

4)C ŞIKKI

 

Ölçme Değerlendirme

 

1) D-Y

 

2)Kör olmasına yazılacak boş yere.

 

3)Çapraz eşlendireceksin.

 

 

sayfa 67 :

 

1)Hikaye metninde anlam kaybı daha az olurdu.Çünkü redif ve kafiye kullanılmamıştır.

 

2)çoçuğun ateşlenmesi

 

Doktorun gelmesi

 

Annenin telaşlanması

 

Çocuğun iyileşmesi

 

Annenin korkusu

 

3)Gerçek hayatta yaşanılabilir niteliktedir ve bu yüzden yaşanılabilir.

 

4)-

 

5)Lirik şiir

 

Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

 

Epik şiir

 

Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

 

Didaktik şiir

 

Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

 

Pastoral şiir

 

Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır

 

Satirik şiir

 

Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

 

Dramatik şiir

 

Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

 

Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.

 

sayfa 70

 

Ölçme değerlendirme cevapları:

 

1) D,Y

 

2)Birincisi pastoral

 

İkincisi Didaktik

 

Üçüncüsü Satirik

 

3)MENSUR

 

4) A şıkkı

 

sayfa 80

 

1.sorusu:dıdaktık bir siirdir.

 

7 lık hece olcusuyle yazılmıstır.

 

3.soru;1.konuda;

 

kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor.

 

2.konuda

 

evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor.

 

3.konuda;

 

velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor.

 

sayfa 81

 

9.Soru:

 

tezat sanatı:zıt kavramlarınnın bır arada kullanılması cennet =cehennem gıbı

 

tesbıh sanatı;benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru ıstıare

 

sayfa 82

 

1.soru:

 

nazım bırımı beyıttır.

 

kafıye kullanılmıstır.

 

hece olcusu vardır.

 

mubalaga sanatı kullanılmısıttr.

 

3.soru::

 

camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..

 

© blogkafem.blogspot.com

 

sayfa 83

 

1.soru:nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur.

 

hece olcusu yoktur.

 

kafıye duzenlı degıldır.

 

duygusal lırık bır sıırdır.

 

3.soru:benzetme

 

4.soru:sevgılıye duyulan özlem onu hatırlamak.sevgıluye dyulan ozlem var.saırın sevdıgıne olan özlemm

 

6.soru:hasret konus vardır.ışık=somuttur.

 

7.soru:kısılestırme sanataı kullanıolmısıtç

 

8.soru:ask ve hasret bakımından lırık bır sıır.

 

sayfa 84:

 

ölçme ve değerlendirme:

 

1-D,Y

 

2-uygunluk(tenasüp)

 

3-C

 

4-D

 

5-hüsn-ü tahlil sanatı ile açık istiare vardır.

 

sayfa 86:

 

2.ünite ölçme değerlendirme:

 

1-Y,D

 

2-didaktik

 

3-modern şiir

 

4-D

 

5-telmih

 

6-E

 

7-D

 

8-E

 

9-E

 

10-A

 

sayfa 87

 

bulmaca:

 

1-zihniyet

 

2-yöntem

 

3-türkü

 

4-manzume

 

5-didaktik

 

6-koşma

 

7-kafiye

 

8-ahenk

 

9-aruz

 

10-beyit

 

11-aliterasyon

 

12-epik

 

olcme ve degerlendırme sayfa 96

 

1:Boşluk doldurma sosyal hayatı yansıtmış

 

2: D - Y

 

3:C

 

4: Osmanlı dönemi

 

sayfa 100

 

1.soru;olaylar ve olay orgusu

 

6.soru;;

 

kara memıs nasıl bır ınsandır=vatanını cok seven olmeyı goze alan ıyı bır ınsandır.

 

duragan dınamık=dınamıktır.cenge cıkmak ıcın elınden gelenı yapıyor.

 

hıkayenın hangı kısmı....=6.olayda.cunku oglunu gormustur.onunla bırlıkte cenge cıkmak ıstemektedır.

 

kara memısın sızın sosyal ve toplumsal....=yok

 

kara memısın dıger karakterler ....=yok

 

kara memıs kendı kısılıgının farkında mı....=farkında .cunku vatanı için herseyı goze alıyor.sızce gercek hayatta....=olabılır.

 

sayfa 103

 

KIRK YALAN MASALI

 

Teması:Büyüklerin vasiyetlerini dinleyip israftan kaçınmak.

 

üzengi:Ata binmek için ayağımızı bastığımız yer

 

cevahir:Mücevher,elmas,yakut gibi değerli taş

 

yular:Atın dizginleri

 

Temayla ilişkili cümleler:

 

-Şehzade de bakar ki soytarının biri,babasının vasiyetini bunu yedirir.içirir.sarayına yerleştirir.

 

-Hazıra dağ dayanamayacağı için bu üç adam böyle har vurup harman savurarak kısa zamanda büyük şehzadenin bir sandık altınını tüketirler.

 

 

-Tam pazara giderken sarı tüylü adam yanına gelip Şehzadem nereye gidiyorsun? diye sorar.

 

-Şehzade de Nereye gideceğim ? Bir sandık altını yedik bitirdik,kaldık parasızElimize Birkaç altın geçirebilmek için atı satmaya gidiyorum diye cevap verir.

 

 

© her hakkı blogkafem.blogspot.com sitesine aittir

 

Olay Örgüsü:

 

-padişahın oğullarına vasiyet etmesi

 

-padişahın ölmesi

 

-padişahın vasiyetinde söylediği kişilerin gelmesi

 

-ellerindeki servetin bitmesi eşyaları satmaları

 

-yalan söylemesini istemesi iki şehzadenin söyleyememesi son şehzdadenin söylemesi ve bütün her şeyi alması

 

 

Miş'li geçmiş geniiş zaman kullanılmıştır.

 

BAY KORBES

 

Olay zamanı:Masallarda olya zamanı yoktur.

 

Temayla ilgili cümleler:

 

-ocağın başına gelip ateş yakmak istemiş ama kedi hemen oracıktan kül olup yüzüne savurmuş.

 

-Bay Korbes kızgınlıkla yatağın üzerine itmiş kendini

 

-Oda acıdan ah vah etmeye,cığlıklar atmaya başlamış.

 

-Öfkesinden kudurarak evden kaçıp gitmeye davranmış.

 

-cansız yere serilip kalmış.Anlaşılan pek kötü yürekli biriymiş

 

Bay Korbes:Kötü birisi

 

Masalın kahrama sadece insanlar değildir.Her türden varlık masalın kahramanlarıdır.

 

Teması:Kötüler hak ettiği cezayı bulur.

 

İyilikle kötülüğün karşılaştırılması yapılıyor.

 

sayfa 105

 

etkinlik=tema,verilmek istenen mesaj,olay örgüsü vede metnin tam

 

 

 

 

 

bakılır.

2.soru=iyi kötü çatışması.

 

3.soru=israfla yukarıdaki cümlelerin arasında ilişki vardır.

 

4,soru=padişahlık,saray,şehzade,soyrarı

 

5.soru=kendi hayayımızla ilişkilendirebilir çünkü kötü insanlar her zaman cezasını bulur

 

© blogkafem.blogspot.com

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

1. : D - Y

 

2. : vatan sevgisi

 

3. :c

 

4. :e

 

sayfa 109

 

anlama yorumlama;1.soru;;

 

gonderıcılık işlevınde yazılmıstır.

 

2.soru;;

 

yazılan olayları dısarıdan izlemıs ızlenımlerı yazmıs ılahı bakıs acısı vardır.

 

3.soru;;

 

ıstanbuluhn ozellıklerınden bahsetmıs.cosku verıcı bır metındır.surukleyıcıdır...

 

4.soru;;

 

ılahı bakıs acısı vardır.

 

5.soru;;

 

evet.anlatıcı olayları kendı ınandırıcılıgı ıle anlatır.

 

olcme degerlendırme;;

 

1.soru : Y - D

 

2.soru :ılahı bakıs acısıyla yazılmıstır.

 

3.soru :E

 

4.soru :C

 

5.Soru..:

 

sayfa 113

 

1.:D - Y

 

2.:Hikaye

 

3.:D

 

sayfa 115

 

1)anlamladırılmaz

 

2)bitmemiş senfoni ve moby dick metinlerinden alınan cümlelerden yazının edebi metin olduğu anlaşılmaktadır.ama diğer verilen cümleler bilgi vermek amacıyla yazılmış bir düzyazıdır.edebi bir metin değildir.

 

9.sınıf, turk-edebiyati, Kitabı, cevapları